This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Volchikhinskiy Rayon, Altay Territory (Russia)

Last modified: 2021-07-17 by valentin poposki
Keywords: volchikhinskiy rayon | altay kray |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsSee also:

No flag

Volchikhinskiy Rayon is one of 59 rayons in Altayskiy Kray. It has no official symbols, as far as I know.

The rayon has 11 Village councils: Berezovskiy, Bor-Forpostovskiy, Volchikhinskiy, Vostrovskiy, Kominternovskiy, Malyshevo-Logovskoy, Novokormikhinskiy, Pyatkovologovskoy, Seliverstovskiy, Solonovskiy, and Ust'-Volchikhinskiy village council. None of them have any kind of symbols, as far as I know.
Valentin Poposki, 25 January 2020